مبانی مدیریت پروژه- دکتر رمضان میرعباسی

مبانی مدیریت پروژه- دکتر رمضان میرعباسی

ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی ...
مسائل کلیدی در مدیریت نوآوری- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

مسائل کلیدی در مدیریت نوآوری- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

...
آموزش مدیریت تغییرات برنامه ریزی شده- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

آموزش مدیریت تغییرات برنامه ریزی شده- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

...
ماهیت تفکر سیستمی و تحول بنیادین- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

ماهیت تفکر سیستمی و تحول بنیادین- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

...
توسعه چارچوبی برای استراتژی نوآوری- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

توسعه چارچوبی برای استراتژی نوآوری- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

...