ما را در جامعه های مجازی دنبال کنید.

میدان پالیزی، خیابان شهید قندی، پلاک 76، واحد 4 و 13
ایران ، تهران

گواهینامه ما

گواهینامه ها

پروانه بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران - خارجی
پروانه بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران - داخلی
تاییدیه انجمن مهندسی دریایی ایران
تاییدیه دفتر آموزش و ترویج استاندارد
جواز تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت
گواهینامه تایید صلاحیت نهاد بازرسی
گواهینامه عضویت جامعه ممیزی و بازرسی ایران
گواهینامه عضویت گفتا