ما را در جامعه های مجازی دنبال کنید.

میدان پالیزی، خیابان شهید قندی، پلاک 76، واحد 4 و 13
ایران ، تهران

پروژه های انرژی

توسعه پایدار از مباحث مهم در جوامع امروزی محسوب می گردد. استقرار استانداردهای مدیریت انرژی نظیر ISO50001  می تواند گامی ارزنده باشد که سالهاست در دنیا مرسوم بوده و پایه توجیه استفاده از انرژی های نو ، تجدیدپذیرو شبکه های الکتریکی هوشمند می باشد.

این شرکت بازرسی با بهره مندی از تیمی توانا و با تجربه، آمادگی آنرا دارد تا ضمن آدیت انرژی صنایع تولیدی، کارخانجات وشرکت های خدماتی ضمن استقرار استاندارد ISO50001 نسبت به عملی شدن استاندارد مذکور و نیز ارایه راهکار اقدام نماید تا سهمی در جهت کاهش مصرف انرژی، کاهش هدر رفت سرمایه، کاهش مصرف انرژی های فسیلی و آسمانی پاک و آبی داشته باشد.