بررسی و تحلیل نظام های کنترل و بکارگیری آنها در سازمان ها

بررسی و تحلیل نظام های کنترل و بکارگیری آنها در سازمان ها

مولف: دکتر رمضان میرعباسی ...
استانداردهای بین المللی در تجارت جهانی غلات و خوراک دام و طیور

استانداردهای بین المللی در تجارت جهانی غلات و خوراک دام و طیور

مترجم: دکتر سید علی اشرف تالش ...
کسب موفقیت در کسب و کار از طریق کارمندان- مترجم: دکتر سید علی اشرف تالش

کسب موفقیت در کسب و کار از طریق کارمندان- مترجم: دکتر سید علی اشرف تالش

...
آموزش دوره حرفه ای ها در سازمان- ارائه کننده: دکتر بابک شعبانی

آموزش دوره حرفه ای ها در سازمان- ارائه کننده: دکتر بابک شعبانی

...
مسائل کلیدی در مدیریت نوآوری- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

مسائل کلیدی در مدیریت نوآوری- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

...
آموزش مدیریت تغییرات برنامه ریزی شده- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

آموزش مدیریت تغییرات برنامه ریزی شده- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

...
ماهیت تفکر سیستمی و تحول بنیادین- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

ماهیت تفکر سیستمی و تحول بنیادین- ارائه کننده: دکتر رمضان میرعباسی

...