آموزش

      شرکت بازرسی پرنیان پایش اندیشه کادوس یا به اختصارپی‌پاک، در رویکرد جدید خود درباره‌ی امور آموزش اهتمام زیادی برای امر آموزش و توانمندی علمی-فنی پرسنل خود در زمینه‌های مختلف دارد؛ از جمله‌ی این زمینه‌ها آموزش برای انواع بازرسی‌ها و آموزش استاندارد‌های مرتبط شرکت بازرسی است.  برنامه ریزی و اجرای آموزش های مثمر ثمر مستلزم بهره گیری از مجموعه ساختارها و فرآیندهایی است که در چارچوب معین به انجام رسد. چنین مجموعه ای منجر به تدوین استقرار ساختارها و زیرساخت هایی برای برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی ، هدایت و راهبری آموزش های مورد نیاز صنعت می گردد.

  دپارتمان آموزش شرکت پی‌پاک با همکاری اساتید مجرب حوزه‌ی ایزو، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف برای کارکنان خود می‌کند. در این راستا، امکانات آموزشی درخور توجهی برای برگزاری این دوره ها استفاده میگردد. مکان آموزشی مناسب و آرام، وسایل آموزشی نوین برای تدریس و سایر امکانات مورد نیاز برای یک دوره‌ی آموزشی معتبر.

  شرکت پی‌پاک، همچنین از مشاوران و صاحبنظران بنام متعددی برای برنامه‌های سیستم مدیریت کیفیت شرکت بهره میگیرد، طوری که حتی در این زمینه پیشگام شده و پذیرای طرح‌های مشاوره ای برای شرکت‌های دیگر در داخل کشور می باشد.

  دپارتمان آموزش با همکاری مدیریت تضمین کیفیت، ارزیابی‌های متعددی در طول سال برای فرآیندهای مختلف انجام می‌هد. از جمله‌ی این ارزیابی ها، ممیزی‌های درون‌سازمانی است که حداقل دوبار در سال انجام میگیرد تا توان آموزشی کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته و بازخورد این ممیزی ها به میدیریت ارجاع می‌شود.

دپارتمان آموزش

استانداردها